Spoorzone-Delft-DSM

Opdrachtgever: ProRail
Spoorzone Delft is de integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied in Delft van ca. 30 hectare. Het project omvat onder meer een spoortunnel met ondergronds station, parkeerfaciliteiten, een nieuw stadskantoor, nieuwe woningen en kantoren, een stadspark en waterpartijen.

Aan de noordzijde van het tracé komt de tunnel bovengronds ter plaatse van het DSM terrein. Hiervoor moeten de gronden vrij gemaakt worden van in bedrijf zijnde kabels en leidingen en moet een verplaatsing worden gerealiseerd van de verladingsvoorzieningen van DSM ten behoeve van tijdelijke vrachtwagenverlading van gevaarlijke stoffen. Deze stoffen werden gebruikelijk per trein aangevoerd. Ook in de toekomst zal de aanvoer per trein geschieden, op een nieuw te bouwen racoordement. Vanwege de complexe materie en het feit dat DSM een bijzondere stakeholder is, is er een deelproject "DSM sitevoorzieningen"georganiseerd.

Werkzaamheden adviseur
Het ondersteunen de organisatie bij het coördineren, voorbereiden, contracteren, uitvoeren en overdragen van de scope die op het DSM terrein gerealiseerd wordt in de onderstaande rollen:

  • Secretaris van de formele overleggen tussen DSM en ProRail (Stuurgroep- en Projectmanagementoverleg);
  • Ondersteunen van de projectmanager bij het uitvoeren van de verplichtingen voortkomend uit de samenwerkingsovereenkomst DSM - ProRail;
  • Ondersteunen van de bouwmanager door coördineren van de projectbeheersing van het deelproject DSM sitevoorzieningen;
  • Projectleiding van voorbereiding en engineering van de deelwerkzaamheden tot en met het bestek;
  • Ondersteunen van de bouwmanager in de raakvlakkencoördinatie tussen diverse aannemers.

Resultaten

  • Georganiseerde stuurgroep- en projectmanagementoverleggen. Voorbereiding op besluitvorming. Uitzetten en coördineren van acties uit deze overleggen
  • Overzicht van ontwikkelingen in het deelproject. Afspraken met DSM over gedetailleerde invulling van de samenwerkingsovereenkomst in overeenkomsten
  • Overzicht stand van zaken deelproject: Actuele planning, risicodossier, kwartaalrapportages, budgetoverzicht
  • Werkpakketten gemaakt door engineeringsbureau en geaccepteerd door DSM. Acceptatie DSM op de uitvoeringsgerichte voorbereiding zoals vergunningen, overeenkomsten en onderzoeken
  • Coördinatieplanning en constructieve afspraken tussen aannemers